ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

 ประกาศ ฉบับที่ 7
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7
เรื่องจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ของ กสพท
ปีการศึกษา 2561
(5 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ ฉบับแก้ไข
ปีการศึกษา 2561
(26 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่องการปรับคะแนนผลสอบวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 1
ในการสอบระบบรับตรงฯ กสพท ปีการศึกษา 2561
(26 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะ
(ฉบับแก้ไข)

ปริ้นท์ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ (ฉบับแก้ไข) ปีการศึกษา 2561
(26 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(3 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่องการประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(3 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(13 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2561
(13 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2561

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »