** ประกาศแจ้ง ผู้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท **
กสพท ได้แจ้งผลการตรวจสอบคะแนนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. สามารถ Login เข้าระบบเพื่อดูผลการตรวจสอบได้

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท
(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่อง สถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ
กสพท 2564
(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท
ปีการศึกษา 2564

พิมพ์ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท ปีการศึกษา 2564
(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

แบบฟอร์ม ขอตรวจสอบผลคะแนนวิชาเฉพาะฯ กสพท
ปีการศึกษา 2564

(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง มาตรการบริหารความเสี่ยงโรคระบาดร้ายแรงฯ
(24 มีนาคม 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่อง ขยายเวลาการลาออกจากสถาบันของรัฐฯ
(25 ธันวาคม 2563)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2564 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2564
(21 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2564 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2564
(21 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »