ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบ 3
(10 พฤษภาคม 2562)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2562
(25 มีนาคม 2562)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่องการประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2562
(25 มีนาคม 2562)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ

ปริ้นท์ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2562
(25 มีนาคม 2562)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่องขอยกเลิกข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนรับ
ของคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(17 มกราคม 2562)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2562
(3 ตุลาคม 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2562
(3 ตุลาคม 2561)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2562

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »