ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

ปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบ
การสอบวิชาเฉพาะ
กสพท 2561 

สำหรับผู้ที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
สามารถปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบได้
(3 มกราคม 2561)

รายละเอียด »

 การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครสอบฯ 

การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท
ปีการศึกษา 2561
(31 สิงหาคม 2560)

รายละเอียด »

 เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะ
กสพท ปีการศึกษา 2561 

(17 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2561
(13 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(13 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2561

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »