ตรวจสอบสถานะ
การสมัครสอบ 

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท
ปีการศึกษา 2562
(10 ตุลาคม 2561)

รายละเอียด »

 การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครสอบฯ 

การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท
ปีการศึกษา 2562
(4 ตุลาคม 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2562
(3 ตุลาคม 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2562 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2562
(3 ตุลาคม 2561)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2562

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »