ประกาศ ฉบับที่ 7
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7
เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
กสพท 2564
(4 มิถุนายน 2564)

รายละเอียด »

พิมพ์ กสพท 01
ปีการศึกษา 2564

พิมพ์ใบสมัครสอบ กสพท 01 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบฯ

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท
(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่อง สถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ
กสพท 2564
(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท
ปีการศึกษา 2564

พิมพ์ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท ปีการศึกษา 2564
(27 เมษายน 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง มาตรการบริหารความเสี่ยงโรคระบาดร้ายแรงฯ
(24 มีนาคม 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2564

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่อง ขยายเวลาการลาออกจากสถาบันของรัฐฯ
(25 ธันวาคม 2563)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2564 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2564
(21 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2564 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2564
(21 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2564

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »