ประกาศ ฉบับที่ 14
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14
เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561 รอบ 3/2
(5 มิถุนายน 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 13
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 13
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ
ปีการศึกษา 2561 รอบ 3/2
(5 มิถุนายน 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 12
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 12
เรื่องจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ
ปีการศึกษา 2561 รอบ 3/2
(5 มิถุนายน 2561)

รายละเอียด »

 ใบรายงานผลสอบคัดเลือก กสพทฯ

ปริ้นท์ใบรายงานผลสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561
(5 มิถุนายน 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 11
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11
เรื่องกำหนดแนวทางการรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ
ปีการศึกษา 2561 ผ่าน TCAS รอบ 3/2
(31 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 10
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 10
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ
ปีการศึกษา 2561
(26 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 9
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9
เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
(26 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 8
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8
เรื่องกำหนดการประกาศผล
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ของ กสพท
ปีการศึกษา 2561
(24 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 7
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7
เรื่องจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ของ กสพท
ปีการศึกษา 2561
(5 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ ฉบับแก้ไข
ปีการศึกษา 2561
(26 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่องการปรับคะแนนผลสอบวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 1
ในการสอบระบบรับตรงฯ กสพท ปีการศึกษา 2561
(26 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่องสถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(3 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่องการประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(3 เมษายน 2561)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2561
(13 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2561
(13 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2561

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »