ระบบการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบสถานะการสมัคร และปริ้นท์เอกสาร
  1. ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  2. ใส่เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

(เบอร์โทรศัพท์ให้ใส่เฉพาะตัวเลข หากลงทะเบียนไว้หลายเบอร์ให้ใส่เบอร์ใดเบอร์หนึ่งได้)