คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมกับ กสพท

        คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

รายละเอียด »

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด »


หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

รายละเอียด »

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

รายละเอียด »