ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะ
การสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2556
  เลขประจำตัวประชาชน: (ใส่ตัวเลขติดกัน 13 หลัก)