1. รูปถ่าย

        รูปถ่ายดิจิทัลปัจจุบันของผู้สมัคร (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

เตรียมรูปถ่าย


นำไปสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์


หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล/มือถือ


กรณีใช้เครื่องสแกนเนอร์
ให้เลือกขอบเขตการสแกนให้เห็น
ใบหน้าชัดเจนเต็มหน้า
ส่วนถ่ายด้วยกล้องหรือมือถือ
ให้ Crop แบบเดียวกัน


จะได้ไฟล์นามสกุล .jpg
พร้อมสำหรับการ อัปโหลด

คลิกเพื่อดูไฟล์ตัวอย่าง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        2.1 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร

        2.2 หากผู้สมัคร มีความประสงค์ จะขีดทับข้อมูลศาสนาและ หมู่โลหิต (ถ้ามี) ก็สามารถขีดทับได้ (ไม่บังคับ)

        2.3 ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

        2.4 สแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน


นำบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสาร


หากมีความประสงค์ สามารถขีดทับข้อมูลศาสนาและ หมู่โลหิต (ถ้ามี)ได้ (ไม่บังคับ)


ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรอง
สำเนาถูกต้อง


นำสำเนาฯ ที่ลงลายมือชื่อแล้ว
มาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล


หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล/มือถือ


ได้ไฟล์สำเนาบัตรฯ พร้อมจะนำไป
อัปโหลด

คลิกเพื่อดูไฟล์ตัวอย่าง
(ไฟล์จริงข้อมูลบนบัตร
ต้องอ่านได้ชัดเจน)

3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา
และเอกสารอื่นๆ

        ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วหากมีความประสงค์จะขีดทับข้อมูลศาสนาและ หมู่โลหิต (ถ้ามี) ก็สามารถทำได้ (ไม่บังคับ) แล้วจึงนำไปสแกน หรือถ่ายภาพ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่าง)

หนังสือรับรองที่มีตราโรงเรียนประทับ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่จบชั้น ม.6 แล้ว โดยจะต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ใบประกาศนียบัตร (หากสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับม.6 ใช้ใบประกาศฯของระดับการศึกษานั้นๆได้)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

* ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า
1. บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจึงนำมาสแกนหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล
2. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ สามารถสแกนหรือถ่ายภาพ เอกสารต้นฉบับได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ