ปีการศึกษา 2566 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

 

ปีการศึกษา 2565 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

 

ปีการศึกษา 2564 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

 

ปีการศึกษา 2563 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

 

ปีการศึกษา 2562 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

 

ปีการศึกษา 2561 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

 

ปีการศึกษา 2560 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2560
รอบที่ 2

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2559 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2559
รอบที่ 2

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2558
 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2558
รอบที่ 2

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2557
 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2557
รอบที่ 2

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2556
 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2556
รอบที่ 2

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2555
 

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

ปีการศึกษา 2555
รอบที่ 2

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »