ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2566
(2 สิงหาคม 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2566
(2 สิงหาคม 2565)

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2566

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »