ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่อง สถิติการสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2566
(6 กุมภาพันธ์ 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง การประกาศผลการสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2566
(6 กุมภาพันธ์ 2566)

รายละเอียด »

ดูผลคะแนนสอบ TPAT1
(วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศผลคะแนนสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2566
(6 กุมภาพันธ์ 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2566
(2 สิงหาคม 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2566
(2 สิงหาคม 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2566 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่อง มาตรการการจัดสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2566 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
(28 พฤศจิกายน 2565)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2566

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »


ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-4196446, 02-4196463
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
โทรสาร 02-4114142, 02-4196443
email: cotmes.info@gmail.com
© cotmes 2022-2023