ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่อง คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2565
(24 พฤษภาคม 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่อง สถิติการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2565
(20 เมษายน 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565
(20 เมษายน 2565)

รายละเอียด »

ดูผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
กสพท ปีการศึกษา 2565 

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565
(20 เมษายน 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่อง มาตรการ การจัดสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
(16 มีนาคม 2565)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565
(18 สิงหาคม 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2565
(18 สิงหาคม 2564)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2565

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »